WYKONALIŚMY JUŻ: 54437 napraw
+48 535 915 915
infolinia: dni robocze 8.00-16.00

POLITYKA PRYWATNO??CI SERWISU FIXEO

Niniejszy dokument odnosi si? tylko do os??b, kt??re sk??adaj? zam??wienie na naszej stronie.

Niniejsza Polityka prywatno??ci Fixeo okre??la, w jaki spos??b Fixeoz siedzib? przy Stawowa 2A Dobrcz, Polska gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klient??w. Polityka prywatno??ci dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zam??wie??, kt??re sprzedajemy na rynku mi?dzynarodowym, oferowanych na stronie www.fixeo.pl (??Strona?). W??a??cicielem i administratorem Strony jest Wojciech Kotwicki Leitmotiv.

1. Gromadzone dane osobowe

Fixeo jest w??a??cicielem Pa??stwa danych osobowych niezb?dnych do tego, by??my mogli zrealizowa? Pa??stwa zam??wienia. Obejmuj? one informacje takie jak Pa??stwa imi? i nazwisko oraz adres dostawy. Fixeo bezpo??rednio przetwarza Pa??stwa dane zgodnie z postanowieniami ustawy z 19 czerwca 1992 roku o ochronie danych (??Ustawa o prywatno??ci?).

Przypominamy, ??e Fixeo jest w??a??cicielem danych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udost?pniane przez Pa??stwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmuj? one na przyk??ad dane niezb?dne do otwarcia konta Fixeo lub zam??wienia prenumeraty e-maili z ofertami (newslettera), relacjami z klientem zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i Polityk? prywatno??ci.

2. Wykorzystywanie informacji przez Fixeo

Fixeo przetwarza dane osobowe klient??w w celu realizacji zam??wie??. Chodzi tu o informacje dotycz?ce:

    ? dostawy i wysy??ki; oraz

? realizacji codziennych obowi?zk??w biznesowych zwi?zanych ze sprzeda??? i dzia??alno??ci? posprzeda??ow?.

Poza tym Fixeo przetwarza dane odbiorc??w z my??l? o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a tak??e umo??liwieniu Pa??stwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drog? s?dow?. Uwaga: klienci sk??adaj?cy zam??wienia dla os??b trzecich s? zobowi?zani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych osobowych tych os??b.

3. Kiedy i dlaczego Fixeo ujawnia informacje

Nie zajmujemy si? sprzeda???, ani u??yczaniem danych osobowych. Przetwarzaj?c dane osobowe w celach, o kt??rych mowa w Punkcie 2, mamy prawo przekaza? je - w razie konieczno??ci - nast?puj?cym podmiotom:

? zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom us??ug technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej dzia??alno??ci.

? stronom trzecim w celu poinformowania ich o zad??u??eniu lub odzyskania go - dotycz?cym nas, naszych dostawc??w lub innych partner??w biznesowych;

? stronom trzecim po to, by??my mogli wywi?za? si? ze zobowi?za?? kontraktowych wobec Pa??stwa, zwalcza? oszustwa b?d?? dzia??alno??? przest?pcz? albo w ramach post?powania prawnego, kt??re nas dotyczy;

? funkcjonariuszom ochrony porz?dku publicznego lub innym urz?dnikom pa??stwowym w celu zapewnienia zgodno??ci z nakazami i wymogami organ??w rz?dowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodno??ci oraz ??adu korporacyjnego.

4. Bezpiecze??stwo danych osobowych

Przetwarzamy dane g????wnie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpiecze??stwa wynikaj?cymi z prawa ochrony danych. Fixeo wdra??a program ochrony informacji obejmuj?cy ??rodki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, kt??re maj? na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klient??w, obejmuj?ce standardowo wykorzystywan? w bran??y technologi? szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

B?dziemy przechowywa? Pa??stwa dane osobowe tak d??ugo, jak b?dzie to konieczne w celu wykonania naszych obowi?zk??w kontraktowych i zachowania zgodno??ci z przepisami prawa. Osoby pragn?ce dowiedzie? si? wi?cej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zach?camy do skorzystania w dowolnym momencie ze swoich uprawnie?? dost?powych. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stron? https://www.fixeo.pl/kontakt. Pomimo tego, ??e zawsze jeste??my do Pa??stwa us??ug, nie w ka??dym przypadku mo??emy usun?? dokumentacj? dotycz?c? dotychczasowych kontakt??w lub transakcji. Na przyk??ad, mamy obowi?zek zachowa? dokumenty dotycz?ce Pa??stwa poprzednich zakup??w dla cel??w sprawozdawczo??ci oraz zapewnienia zgodno??ci.

Nadruki na koszulce - nakoszulce.pl

Chciałbyś własną koszulkę z własnym projektem, a może chciałbyś byśmy go dla Ciebie stworzyli? Zapraszamy na nasz nowy serwis gdzie znajdziesz wiele ciekawych projektów na koszulki.

Pracuj jako opiekunka osób starszych. Oferty pracy, ciekawe artykuły, informacje na temat pracy opiekunki oraz opieki domowej w Niemczech.

rental, wynajem odzieży roboczej, serwis odzieży roboczej, odzież robocza, odzież ochronna, Rental odzieży, Wynajem i serwis odzieży, Serwis odzieży roboczej, Rental odzieży roboczej, Wynajem i serwis odzieży roboczej, Pranie odzieży roboczej

Szukasz profesjonalnej firmy wykonującej nadruki na odzieży?

Z wieloletnim doświadczeniem? Potrzebujesz szybko wykonać nadruki na koszulce albo nadruki na koszulkach? Jest wiele firma na rynku ale te liczące to z pewnością mały odsetek. Polecamy wam serwis nadrukiodziez.pl gdzie możesz zwrócić się bezpośrednio do naszych przedstawicieli i zamówićodpowiednią ilość koszulek. Posiadamy koszuli najlepszych producentów na świecie min.: Fruit Of The Loom, Gildan i wiele innych

Koszulki z nadrukiem.

Nadruk na odzieży?

koszulki z nadrukiem t-shirt z twoim nadrukiem, wykonanie sitodruk, perfekcyjna jakość, niezawodna technologia.